STADGARNA

STADGAR FÖR ’EQUAL RIGHTS FOR INTEGRATION’ (’LIKA RÄTTIGHETER FÖR INTEGRATION’)

Uppdaterade vid årsmötet den 16 april 2016

Ladda ned stadgarna som PDF via denna länk eller läs dem nedan,


§ 1 Föreningens namn

’Lika Rättigheter för Integration’ (’Equal Rights for Integration’) är en ideell, religiöst och politiskt obunden organisation verksam i Östergötland. Namn ’Equal Rights for Integration’ och ’Lika Rättigheter för Integration’ kommer att användas parallellt.

 § 2 Föreningens ändamål och verksamhet

Föreningens huvudsakliga ändamål är att genomföra integrationsbefrämjande åtgärder genom att arbeta för socio-ekonomiska rättigheter samt opinionsbildande för att öka intresset för åtgärder riktat till integration och mångkulturalism.

Föreningen ska i sin verksamhet

 • öka interkulturell medvetenhet samt förståelse genom att bygga broar, öka förtroendet och kommunikation mellan olika grupper av medborgare och samhällets verksamheter för att ändra attityder som skapar utanförskap;
 • stimulera människor att själva och i gemenskap skapa förutsättningar för känslan av tillhörighet och delaktighet i samhället;
 • främja social sammanhållning bland olika grupper av medborgare samt samtidigt stödja deras möjligheter att upprätthålla sina egna kulturer;
 • sträva efter och bidra till en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans;
 • fungera som resurscenter för integration genom att:
 • ge råd, stöd och vägleda personer med målet att ge dem kunskaper och färdigheter i frågor som rör samhällsfunktioner samt medvetandegöra personer om möjligheterna för att till fullo utöva sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter;
 • skapa mötesplatser i form av föreläsningar, utbildningar, seminarier, konferenser samt genomföra studiebesök med syfte att opinionsbilda och öka intresset för integrationsfrågor och mångkulturalism;

 § 3 Föreningen skall samarbeta med

 • samhälleliga institutioner såväl med län och landsting som kommunala organ;
 • representanter från det civila samhället;
 • organisationer som stöder integrationsbefrämjande satsningar;
 • olika internationella organisationer för erfarenhetsutbyte inom integrationsområde;

§ 4 Medlemskap

Föreningen är öppen för alla, förutsatt att stadgarna godtas och att medlemsavgift betalas. Alla medlemmar har rösträtt på medlemsmöten och årsmöten. Föreningens medlemsavgift fastställs av dess högsta beslutsorgan, årsmötet. Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller att medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med kvalificerad majoritet. Medlemskap kan ej beviljas till företag eller politiska partier.

§ 5 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Föreningens beslutande organ är årsmöte samt styrelse. Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

§ 6 Styrelse

 1. a) Styrelsens uppgifter är att verkställa beslut fattade av årsmöte eller medlemsmöte, samt ansvara för föreningens löpande verksamhet.
 2. b) Styrelsen skall förvalta tillgångar och skulder.
 3. c) Styrelse skall bestå av minst 5 ledamöter inklusive ordförande och kassör enligt årsmötesbeslut.
 4. d) Styrelseledamöter väljs på en period av två år. Styrelseledamöter får väljas på kortare tid än två år om det är nödvändigt för att upprätthålla kontinuiteten i styrelsearbetet.
 5. e) Styrelse skall senast två veckor efter årsmötet konstituera sig och därvid utse firmatecknare och övriga ansvarsposter.
 6. f) Styrelse skall hålla minst fyra sammanträden per år. Kallelseförfarandet beslutar styrelsen om.
 7. g) Styrelsen är beslutmässig då minst hälften av ledamöterna eller suppleanterna är närvarande.
 8. h) Styrelsen skall till årsmötet upprätta förslag till dagordning samt framlägga sin verksamhetsberättelse med årsbokslut.
 9. i) Styrelsen har rätt att till verkställande utskott delegera vissa beslut.

§ 7 Årsmöte

 1. Årsmötet är föreningens högsta beslutandeorgan.
 2. Årsmötet skall hållas under årets första fyra månader och kallelse skall delges föreningens medlemmar senaste två veckor innan mötet.
 3. Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta ska dock ske senaste 10 dagar innan mötets genomförande.
 4. Dagordning och övriga underlag skall tillhandahållas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet.

 Årsmötet skall behandla följande:

 • Val av mötesordförande och mötessekreterare
 • Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
 • Fastställande av dagordning
 • Fastställande av röstlängd
 • Årsmötets behöriga utlysande
 • Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 • Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 • Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 • Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 • Val av ordförande
 • Val av kassör
 • Val av övriga ledamöter
 • Val av suppleanter
 • Val av revisor
 • Val av valberedning
 • Mötet avslutas
 • Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet

 § 8 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Extra årsmöte får endast behandla den eller de frågor som föranlett årsmötet. Kallelseförfarandet vid extra årsmöte är detsamma som vid ordinarie årsmöte.

§ 9 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§ 10 Revision

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av två (2) av årsmötet utsedda revisorer. Revision skall utföras enligt god revisionssed.

§ 11 Valberedning

Valberedning skall bestå av minst två ledamöter som väljs på årsmötet. Valberedningen ska förbereda alla förekommande val till årsmötet.

§ 12 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening på sådant sätt som styrelsen bestämmer. Styrelsen eller firmatecknare har rätt att meddela begränsade fullmakter för exempelvis post- och bankärenden.

§ 13 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december.

§ 14 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 15 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

§ 16 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till förening eller organisation som arbetar i samma anda som Rättighets och Integrationscenter, enligt beslut på sista årsmöte.